Top 10 Shri Krishna Temple in India

1.Jagannath Temple, Puri, Odisha

2. Dwarkadhish Temple, Gujarat

3. Guruvayur Temple, Guruvayur, Kerala

4. Sri Sri Radha Madhan Mohan Mandir, Vrindavan, Uttar Pradesh

5. Banke Bihari Temple, Vrindavan, Uttar Pradesh

6. Jugal Kishore, Vrindavan, Uttar Pradesh

7. Radha Raman Temple, Vrindavan, Uttar Pradesh

8. Prem Mandir, Vrindavan

9. Udupi Sri Krishna Matha, Udupi, Karnataka

10. Govind Dev Ji Temple, Jaipur

Happy Janmashtami to all of my friends